Általános szerződési feltételek

 1. A szerződés tárgyát televíziókban megjelenő apróhirdetések feladása és megjelentetése képezi, mobilvásárlás szolgáltatáson keresztül (a továbbiakban: televíziós mobil apróhirdetés).
 2. A televíziós mobil apróhirdetést a Pannonn GSM Távközlési Zrt. (a továbbiakban: Pannon) és a T-Mobile Magyarország Zrt. (a továbbiakban: T-Mobile) kártyás és előfizetéses ügyfelei (a továbbiakban: ügyfél, ügyfelek) vehetik igénybe a mobil telefonjukról indított SMS útján történő megrendeléssel.
 3. A mobilvásárlás szolgáltatásra a nevezett mobil szolgáltatók erre vonatkozó, és a nevezett mobil szolgáltatók honlapján megtalálható mindenkori általános szerződési és fizetési feltételei az irányadók.
 4. A televíziós mobil apróhirdetésre vonatkozó szerződés a Photo NEWS Kft. közvetítésével (a továbbiakban: közvetítő) az ügyfél és az apróhirdetés megjelentetésére vállalkozó televíziós társaság (a továbbiakban: televízió) között jön létre a jelen általános szerződési feltételek szerint.
 5. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben alkalmazni kell az egyes televíziók honlapján közzétett, az apróhirdetések megjelentetésére vonatkozó tudnivalókat, szerződési feltételeket.
 6. A televíziós mobil apróhirdetési szolgáltatás keretén belül a hirdetés-feladási folyamat részletes leírása a .. oldalon található.
 7. Az apróhirdetés feladását az ügyfél SMS útján kezdeményezi, melyre a szolgáltatótól válasz SMS-t kap, amely tartalmazza a hirdetés lényeges adatait (megjelenés hossza, megjelentető televízió, fizetendő díj). A szerződés létrejön, ha az ügyfél a szolgáltató válasz SMS-ében foglaltakat egy újabb SMS küldésével jóváhagyja.
 8. A szolgáltató - hétköznap feladott hirdetés esetén 24 órán belül, hétvégén, vagy ünnepnapon feladott hirdetés esetén a következő munkanapon - SMS-ben tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy a hirdetés megjelent, vagy esetlegesen a 9. pontban foglalt ok miatt elutasításra került.
 9. A televízió jogosult és köteles is a megrendelt apróhirdetéseket a médiatörvény előírásai alapulvételével megvizsgálni. Abban az esetben, ha a hirdetés tartalma a médiatörvénybe ütközik (pl. trágár, uszító tartalom, stb.), akkor a televízió jogosult a hirdetés megjelentetését megtagadni, illetve a televízió a hirdetés szövegezését indokolt esetben jogosult módosítani.
 10. Abban az esetben, ha az ügyfél a 9. pontban foglaltak ellenére, és megsértésével a médiatörvénybe ütköző szövegű hirdetés megjelentetését rendeli meg, és azt a televízió a 9. pontban írt ok miatt megtagadja, a televíziót megilleti az elvégzett munkájának díja és a felmerült költségei, melynek összege a hirdetés díjával megegyező átalányösszeg.
 11. A televízió részéről a teljesítés akkor történik meg, amikor a hirdetés a televízióban adásba, vetítésre kerül (a továbbiakban: a hirdetés megjelenése).
 12. A hirdetések megjelentetésére az ügyfél megrendelése és a megrendelés időpontja függvényében a megrendelés beérkezésétől számítva
  1. hétköznapokon 24 órán belül,
  2. hétvégén (vagy munkaszüneti napon) legkésőbb az azt követő első munkanapon
  lehetséges.
 13. A televízió a megrendelések és azok teljesítésének adatait legalább 60 napig, illetve vita esetén a vita lezárásáig köteles megőrizni.
 14. A hirdetések díját, melynek megfizetésére az ügyfél a 3. pontban hivatkozott feltételek szerint köteles, az alábbi linken található.
 15. A televízió haladéktalanul köteles az ügyfelet értesíteni arról, ha a megkötött szerződés tárgyát képező hirdetés megjelentetésének bármely akadálya van, ide értve azt az esetet is, ha a teljesítésnek vis major képezi az akadályát. A televíziónak az akadályoztatás várható időtartamát is közölnie kell. A közlés késedelméből eredő kárért a televízió felel.
 16. Az ügyfél a jelen, a szolgáltató honlapján közzétett általános szerződési feltételeket a szolgáltatás megrendelésével elfogadja.
 17. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hirdetést megjelentető televízió mindenkori közzétett Üzletszabályzata, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII törvény, és a Ptk. rendelkezései az irányadók.